Cách phân biệt hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

 

Hướng dẫn chi tiết Cách phân biệt hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

1. Hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc tại chi nhánh

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty.

2. Điểm chung của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

 • Bộ máy nhân sự do công ty mẹ tổ chức
 • Vốn kinh doanh là của công ty
 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế
 • Hoạt động của chi nhánh phải theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty
 • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

3. Điểm khác biệt của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

3.1 Về việc kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty.
 2. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Chi nhánh hạch toán độc lập:
 1. Xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế
 2. Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.

3.2 Về công việc kế toán:

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
 1. Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty.
 2. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
 • Chi nhánh hạch toán độc lập:Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,…

Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.