Hướng dẫn phân bổ chi phí vận chuyển cuối kỳ trên phần mềm kế toán vận tải Winta Logistics

Hướng dẫn cách phân bổ chi phí biến động và chi phí cố định cuối kỳ theo đối tượng trong ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển và Logistics trên phần mềm kế toán vận tải Winta Logistics.

Trên phần mềm Winta có chức năng phân bổ chi phí theo đối tượng được áp dụng theo kỳ (Từ ngày đến ngày/tháng/quý/năm).

Các 02 loại phân bổ trong vận tải :

-          PHÂN BỔ THEO XE

+ Phân bổ theo chuyến. Tùy theo xe chạy nhiều hay ít chuyến phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau.

+ Phân bổ theo tổng số Km. Tùy theo xe chạy số Km khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ theo doanh thu. Tùy theo xe mang lại doanh thu khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ theo chi phí phát sinh. Tùy theo xe tốn chi phí khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ theo giá trị xe. Tùy theo xe có giá trị mua khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ đồng đều . Tính phân bổ đều trên tất cả các xe.

 

-          PHÂN BỔ THEO LỆNH ĐIỀU XE.

+ Phân bổ theo tổng số Km. Tùy theo số lệnh chạy số Km khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ theo doanh thu. Tùy theo số lệnh điều xe mang lại doanh thu khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ theo chi phí phát sinh. Tùy số lệnh điều xe tốn chi phí khác nhau phần mềm sẽ tính tỷ lệ phân bổ chi phí khác nhau

+ Phân bổ đồng đều . Tính phân bổ đều trên tất cả các lệnh.

 

Có 02 loại chi phí phân bổ :

Chi phí biến động phát sinh trong kỳ với các chi phí có giá trị luôn thay đổi chúng ta sẽ khai báo tại Danh mục chi phí.

Danh sách chi phí phân bổ 

 

Những chi phí phân bổ phát sinh theo kỳ, bạn Tick chọn tại cột <<Là chi phí cố định>>. Nghĩa là các chi phí này sẽ không ghi nhận hàng ngày mà ghi nhận theo kỳ bằng cách phân bổ.

Chi phí cố định phát sinh trong kỳ với các chi phí có giá trị cố định theo kỳ ta sẽ khai báo trong phân hệ Tài sản => Chi phí phân bổ => Chi phí cố định.

Danh sách chi phí cố định

Chi phí cố định

 

Thêm hoặc sửa một chi phí thao tác tại thanh công cụ.

Chi phí cố định

 

Tại Tab Thông tin phân bổ. Nếu chi phí nào phân bổ theo đối tượng bạn tick chọn như hình dưới.

Phân bổ chi phí

 

Phân bổ chi phí.

Vào Phân hệ Tài sản => Chi phí phân bổ => Phân bổ chi phí.

Nếu phân bổ chi phí theo đối tượng. Bạn chọn thời gian và Tick chọn Theo đối tượng như hình dưới.

Kỳ phân bổ chi phí

Chương trình xuất hình như hình dưới.

Phân bổ chi phí cđ

Hàng kỳ, tùy theo từng đơn vị chọn theo từng kỳ khác nhau

Có hai cách để lập danh sách các chi phí cần phân bổ.

Cách 1 : Chọn chức năng Lập danh sách chi phí tự động. Chương trình sẽ lấy danh sách chi phí từ Danh mục chi phí cho các phí đã Tick chọn Chi phí cố định và các chi phí trong danh mục Chi phí phân bổ có Tick chọn Theo đối tượng.

Phân bổ chi phí theo đội xe

Chọn Yes để chương trình lập tự động.

Cách 2 : Chọn trực tiếp tại cột Mã CP như hình dưới.

 

Chọn chi phí phân bổ

Sau đó nhập tại cột Tổng giá trị cần phân bổ trên lưới danh sách chi phí. Trường hợp không phân bổ hết bạn nhập lại giá trị cần phân bổ tại cột Giá trị tính PB hoặc (%) phân bổ. Sau đó chọn Phân bổ theo

Phân bổ chi phí theo đội xe

 

Phương thức phân bổ.

Phương thức phân bổ chi phí

 

Cuối cùng nhấn Phân bổ để chương trình tự tính phân bổ như hình dưới.

Kết quả phân bổ chi phí

Kiểm tra kết quả và nhấn Lưu để hoàn tất

Chương trình sẽ tự động lên hệ thống sổ kế toán.

 

Xem báo cáo chi phí cố định đã phân bổ tại menu Báo cáo phân bổ.

Kết quả phân bổ chi phí

 

Ghi chú : Ngoài ra đối với Khấu hao tài sản và phân bổ Công cụ dụng cụ theo đối tượng cũng thực hiện tương tự như Phân bổ chi phí.

 

==========HẾT =========

 

>> Xem thêm : Phần mềm kế toán ngành vận tải