Phân hệ quản trị hệ thống

20/10/2014 62,498

 

Tổng quan phân hệ quản trị hệ thống

Là phân hệ nằm trên mọi sản phẩm phần mềm và là nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong hệ thống phần mềm ERP WINTA. Các tính năng và chức năng trong “Quản trị hệ thống” của phần mềm WINTA sẽ hỗ trợ việc khởi tạo và định nghĩa những tiêu chí sẽ sử dụng chung và quản lý toàn bộ việc bảo mật dữ liệu. 

Hỗ trợ, tác nghiệp:

Người dùng được phân công phụ trách phần mềm sẽ thực hiện các thao tác quản trị phần mềm, phân quyền và khai báo các tham số hệ thống chung.

Chức năng chính:

Cho phép dễ dàng khai báo, thiết lập các tham số chung về hệ thống của phần mềm phù hợp với yêu cầu quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.

Cho phép khai báo định nghĩa các thông tin trên màn hình cập nhật và các trạng thái hiển thị trên từng chứng từ nghiệp vụ phát sinh.

Phần mềm Winta với giao diện và báo cáo đa ngôn ngữ, cho phép dễ dàng định nghĩa lại các từ ngữ trên mọi chứng từ, giao diện thông qua hệ thống từ điển ngôn ngữ.

Tính năng bảo mật cho phép phân quyền truy nhập, bảo mật đến từng Menu, danh mục, chứng từ ứng với từng người sử dụng. Trên mỗi chứng từ, danh mục đều có phân quyền được phép Thêm/Xóa/Sửa/In/Import/Export. Cho phép lập danh sách máy tính cá nhân được truy cập phần mềm.

Chức năng kiểm soát dữ liệu cho phép theo dõi các thao tác của người sử dụng vào phần mềm qua “Lịch sử truy cập” và “Lịch sử tác động dữ liệu”.

Công cụ trợ giúp thao tác nhanh các tính năng của phần mềm (như chọn cột hiển thị, sửa mẫu báo cáo…) thông qua việc thao tác “Click chuột phải hoặc Sửa mẫu”.

Chức năng kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu: Tìm sự khác biệt giữa số liệu ban đầu của vật tư, kế toán, giá thành. Kiểm tra các chứng từ chưa chuyển vào sổ cái…

Liệt kê các chứng từ xuất khi kho đã hết hàng. Kiểm tra tính toàn vẹn của danh mục với các nghiệp vụ phát sinh.

Cho phép lấy số liệu vào phần mềm thông qua tính năng “Nhận dữ liệu từ Excel, Text...” (Import data).

Thiết kế giao diện hiển thị phần mềm trên màn hình sơ đồ chính linh động theo từng phân hệ với việc lựa chọn bất kỳ chỉ tiêu dữ liệu nào để hiển thị.

Các tiện ích khác: Tự động sao lưu số liệu theo lịch đã lập. Nhắc việc, thông báo nội dung và hạn hoàn thành công việc. Công cụ kết xuất dữ liệu ra Excel, Word...

Khai báo quy trình xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy trình (WorkFlow) giúp cho nhiều người dùng cùng xử lý công việc và tham gia vào hệ thống chung không bị chồng chéo công việc.

Liên kết dữ liệu: Khai báo hệ thống và ảnh hưởng tới tất cả các phân hệ khác