Phân hệ quản trị doanh nghiệp

20/10/2014 92,407

 

Tổng quan phân hệ Quản trị doanh nghiệp

Phần mềm WINTA có hệ thống quản trị kết nối với toàn bộ các phân hệ, là trung tâm dữ liệu cập nhật giúp nhà quản trị đặt ra các kế hoạch thu chi, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí. So sánh kế hoạch với thực tế, giúp nhà quản trị có thể theo dõi các chỉ tiêu nào bị lệch, tìm lý do tại sao chi tiêu đó lại lệch vơi kế hoạch.

Hỗ trợ và tác nghiệp:

Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, Thông tin cho các bộ phận phòng ban khác

 

Những điểm chính trong phân hệ Quản trị doanh nghiệp  

Quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí/sản xuất, …): Trong doanh nghiệp việc hoạch định và theo dõi thực hiện các mục tiêu về doanh thu, mua hàng, chi phí... :

• Phần mềm cho phép người dùng thiết lập các mục tiêu về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch mua hàng, mục tiêu và thời gian vay vốn… thông qua các màn hình về “Kế hoạch doanh thu”, “kế hoạch mua hàng”, “Hạn mức tín dụng”….

• Kết hợp các kế hoạch này với các dữ liệu phát sinh thực tế hàng ngày được cập nhật vào phần mềm, tại bất kỳ thời điểm nào (tháng, quý, năm) lãnh đạo có thể xem dữ liệu hoặc các báo cáo phân tích so sánh thực tế với kế hoạch… trên cơ sở đó đưa ra quyết định có hoặc không điều chỉnh kế hoạch mục tiêu để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

• In báo cáo: Báo cáo hạn mức tín dụng, So sánh thực tế và kế hoạch doanh thu, So sánh thực tế và kế hoạch mua hàng…

Quản trị dòng tiền (luồng tiền ra/vào và các dự kiến thu chi…):

• Phần mềm WINTA cho phép người dùng thiết lập quản lý theo dõi thu chi và đưa ra các cảnh báo lượng tiền vào/ra… thông qua dữ liệu từ các phân hệ với tính năng “Quản lý hợp đồng, đơn hàng, tiến độ giao hàng và Hạn mức tín dụng, …”

• In báo cáo: Báo cáo phân tích và dự báo dòng tiền, Báo cáo kế hoạch thu chi, Báo cáo thu chi các quỹ, …

Phân tích quản lý chi phí

• Phần mềm WINTA được thiết kế bảo đảm việc quản lý chi tiêu của doanh nghiệp được chặt chẽ và theo kế hoạch đã định trước.

• Quản lý theo dõi và lập các kế hoạch về chi phí theo từng nội dung chi phí (khoản mục phí), bộ phận...

• In báo cáo: Kế hoạch chi, Báo cáo tổng hợp chi phí (kế hoạch / thực tế), Bảng kê chi phí theo khoản mục/bộ phận…

Lập phân tích báo cáo quản trị

• In báo cáo quản trị: Tổng hợp tình hình thu chi theo khoản mục/bộ phận, Báo cáo thu chi các quỹ của doanh nghiệp, Kế hoạch chi tiêu trả nợ vay…

• In báo cáo Quản trị: Kế hoạch thu chi, Phân tích doanh thu và chi phí, Kiểm kê tài sản doanh nghiệp, Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp, Báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp, Tổng hợp kết quả SXKD theo bộ phận...

Liên kết dữ liệu: Liên kết số liệu với các phân hệ khác để nhận, tổng hợp và phân tích số liệu