Phân hệ kế toán Tổng hợp

16/10/2014 72,581

 

Phân hệ Kế toán tổng hợp đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Trong phân hệ này người sử dụng có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ. Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước và theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai báo.

 

Chức năng chính

Chức năng phân hệ kế toán tổng hợp

 

Nghiệp vụ Tổng hợp

 

Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh

 • Cập nhật các phát sinh không được cập nhật ở các phân hệ nghiệp vụ khác tại màn hình Chứng từ tổng hợp.
 • Có thể nhập trên 1 phiếu kế toán nhiều nhóm định khoản 1 nợ/nhiều có hoặc nhiều nợ/1 có và thực hiện kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có của từng nhóm định khoản.
 • Cho phép nhân bản dòng chứng từ.
 • Khi nhập các chứng từ giống nhau (ví dụ các bút toán định kỳ) chương trình có tiện ích cho phép sao chép thông tin từ một chứng từ cũ sang một chứng từ mới.

Kế toán tổng hợp - Chứng từ tổng hợp

Màn hình nhập chứng từ “Chứng từ tổng hợp”

 Xử lý số liệu cuối kỳ

 • Người sử dụng khai báo các bút toán cuối kỳ: cách thức tính toán, hạch toán nợ có… Dựa vào khai báo chương trình sẽ thực hiện tập hợp số liệu, tính toán và tạo các bút toán.
 • Bút toán phân bổ cuối kỳ: có thể khai báo tập hợp theo tài khoản và một đối tượng như bộ phận hạch toán, dự án… đối tượng nhận phân bổ là các tài khoản và các đối tượng như bộ phận hạch toán, dự án, đơn hàng… Đối với các trường hợp phân bổ phức tạp liên quan đến bài toán tính giá thành sản xuất, giá thành dự án, xây lắp thì thực hiện tại các phân hệ tương nghiệp vụ tương ứng.

Kết chuyển cuối kỳ

 

 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ: khai báo tài khoản tập hợp số liệu để kết chuyển đi và tài khoản nhận số liệu kết chuyển đến. Có thể kết chuyển chi tiết theo nhiều đối tượng khác nhau như bộ phận hạch toán, dự án, mã phí…

Phân hệ kế toán - Kết chuyển tự động

 

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ: khai báo và thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đối với các tài khoản có gốc ngoại tệ. Đối với các tài khoản có theo dõi chi tiết công nợ thì sẽ đánh giá chênh chệnh cho từng đối tượng công nợ.

Phân hệ kế toán - Tính lại chênh lệch tỷ giá công nợ

 

Các tiện ích

 • Nhập (import) số dư ban đầu của tài khoản từ excel.
 • Đánh lại các số chứng từ đã phát sinh.
 • Kiểm tra số liệu: Khi bảng cân đối kế toán không cân, bảng cân đối phát sinh tài khoản bị sai lệch thì chương trình có chức năng kiểm tra một loạt các nguyên nhân dẫn đến các sai lệch này, đưa ra các giao dịch gây lỗi, hoặc các khai báo chưa đúng… giúp người sử dụng có thể chỉnh sửa để lên báo cáo đúng.

 

Báo cáo tài chính

 • Lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định. Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
 • Người sử dụng có thể tự khai báo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán của các chỉ tiêu.
 • Có các báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, báo cáo tài chính chi tiết theo các đơn vị cơ sở (công ty thành viên), bộ phận hạch toán.


Sổ sách kế toán

 • Lên đầy đủ các sổ kế toán theo quy định. Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
 • Cho phép chọn in ấn sổ sách theo hình thức nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ.
 • Lên các sổ kế toán chi tiết theo quy định.

 

Tra cứu số liệu và báo cáo quản trị

 • Chương trình cung cấp một loạt báo cáo cho phép tra cứu số liệu của toàn bộ hệ thống một cách nhanh chóng, tiện lợi. Có những báo cáo cho phép người sử dụng chọn các trường số liệu muốn xem và lưu lại mẫu này để sử dụng cho các lần tiếp theo. Có thể lưu nhiều báo cáo như vậy