Phân hệ quản lý sản xuất

15/10/2014 44,009

 

Phân hệ “Kế toán Giá thành Sản xuất” thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất. Chương trình có thể tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất) hoặc được sản xuất liên tục. Có thể áp dụng cho bài toán giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn, chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng… Nhiều báo cáo giúp phân tích cấu trúc giá thành một cách chi tiết.

 

Sơ đồ chức năng

Phân hệ kế toán giá thành

 

Nghiệp vụ chính

 

Khai báo định mức nguyên liệu (BOM) và công đoạn sản xuất.

 • Khai báo các công đoạn sản xuất từng sản phẩm.
 • Khai báo định mức nguyên liệu cho từng công đoạn, sản phẩm hay đơn hàng. Có thể khai báo BOM nhiều cấp và khai báo nguyên liệu thay thế trong BOM.
 • Khai báo tỷ lệ hao hụt nguyên liệu cho phép theo công đoạn sản phẩm. Tỷ lệ hao hụt trong hoặc ngoài định mức.
 • Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import dữ liệu định mức từ file excel.
 • Quản lý đăng ký BOM theo thời hạn (BOM có ngày hiệu lực).

Quản lý kế hoạch, lệnh sản xuất:

 • Tổng hợp nhu cầu sản xuất căn cứ vào các nguồn dự báo, đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, hàng hóa tồn kho theo từng thời điểm.
 • Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào nhu cầu, cho phép điều chỉnh (bổ sung/giảm) kế hoạch sản xuất sau khi lập khi phát sinh biến động.
 • Kiểm soát kế hoạch sản xuất. Cảnh báo khi lập kế hoạch sản xuất vượt quá năng lực sản xuất của nhà máy hoặc thiếu hụt nguyên liệu,… và nguồn lực sản xuất khác.
 • Lập lệnh sản xuất với các thông tin khai bảo theo yêu cầu dặc thù quản lý như số lượng, đơn hàng, máy móc, công đoạn, tổ/nhóm thực hiện, thời gian bắt đầu/kết thúc,…
 • Theo dõi tình trạng thực hiện lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất. Cảnh báo trường hợp thiếu hụt/dư thừa hoặc chậm tiến độ thực hiện lệnh, kế hoạch sản xuất căn cứ vào dữ liệu của hoạt động thống kê sản xuất.

Hoạch định nhu cầu vật tư:

 • Căn cứ vào định mức nguyên liệu (BOM) đã đăng ký, thông tin nguyên vật liệu tồn kho và dự kiến nguyên vật liệu nhập kho của phân hệ mua hàng để cân đối và tính toán về nhu cầu nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất hoặc nguyên vật liệu tồn kho an toàn theo quy định.
 • Căn cứ vào thời gian đặt mua nguyên vật liệu (từ khi đặt mua đến khi nguyên vật liệu về kho), số lượng tiêu hao theo định mức kế hoạch sản xuất hoặc số lượng tiêu hao bình quân, phần mềm hỗ trợ tính toán thời gian dự kiến đặt mua nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất nhưng thời hạn lưu kho ngắn nhất.

Theo dõi tiến độ, thống kê sản lượng sản xuất.

 • Lập phiếu lĩnh vật tư căn cứ vào lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất.
 • Thực hiện sản xuất và cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn (bán thành phẩm), thành phẩm, lệnh sản xuất hoặc kế hoạch sản xuất.
 • Thống kê sản lượng theo ca làm việc, theo truyền, tổ, đội thực hiện sản xuất, theo máy móc,…
 • Kiểm soát tiến độ thực hiện và hoàn thành lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất đã phê duyệt.

Kiểm soát tiêu hao vật tư.

 • Kiểm soát vật tư xuất kho theo lệnh sản xuất, đối chiếu với BOM đã đăng ký để kiểm soát  và cảnh báo xuất dư.
 • Hỗ trợ tính toán và quyết toán vật tư xuất sản xuất theo lệnh sản xuất hoặc đơn hàng thuê gia công.

 

Phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm

 • Các chi phí không chỉ trực tiếp cho sản phẩm có thể lựa chọn cách phân bổ theo nhiều kiểu khác nhau: theo định mức vật tư (BOM), theo hệ số, theo số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, theo các yếu tố chi phí khác.
 • Chương trình có nhiều chức năng kiểm tra số liệu dẫn đến chi phí tập hợp không phân bổ được: do khai báo thông tin sai hoặc chưa khai báo, do các phát sinh không cập nhật đủ thông tin hoặc chưa được cập nhật…
 • Có chức năng tạo bút toán hạch toán phân bổ chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất dơ dang sau khi thực hiện bước phân bổ chi phí.
 • Giá thành sản phẩm được tính sau khi các chi phí tập hợp được phân bổ.
 • Giá thành sau khi được tính toán sẽ cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm vào kho.

 

Các báo cáo

 • Cáo cáo về nhu cầu vật tư
 • Báo cáo thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí
 • Báo cáo tỷ lệ hỏng/hủy/phế phẩm
 • Báo cáo trạng thái lệnh/kế hoạch sản xuất
 • Các cảnh báo như thiếu hụt vật tư, cảnh báo tiêu hao vượt định mức
 • Các báo cáo về tập hợp, phân bổ chi phí.
 • Các báo về giá thành sản phẩm.
 • Báo cáo sản xuất theo tài khoản, mục chi


Liên kết dữ liệu

Liên kết và kế thừa dữ liệu từ các phân hệ  “Quản lý kho”, “Mua hàng” để hoạch định nhu cầu vật tư và thực hiện nhập xuất kho; “Bán hàng” để phục vụ kinh doanh và “Kế toán” để phục vụ tính giá thành sản phẩm.