Kế toán công cụ dụng cụ

15/10/2014 43,295

 

Phân hệ Kế toán CCDC ghi nhận các thông tin về CCDC từ thời điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về CCDC tại một thời điểm bất kỳ. Với các tính năng cho phép cập nhật các thay đổi liên quan đến CCDC như điều chuyển bộ phận sử dụng, điều chỉnh trích chi phí kỳ… và khả năng khai báo phân bổ chi phí đa dạng, linh hoạt phần mềm giúp cho việc quản lý CCDC đáp ứng các yêu cầu của kế toán một cách thuận tiện và chính xác.

 

Chức năng chính

Chức năng phân hệ công cụ dụng cụ

Thông tin về CCDC

 • Theo dõi các thông tin như số lượng, nguyên giá, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại, phương pháp phân bổ chi phí, số kỳ phân bổ, nhóm CCDC, loại CCDC, bộ phận sử dụng, lý do tăng, nước sản xuất, năm sản xuất...
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan – tài khoản chi phí chờ phân bổ, tài khoản chi phí - để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.

Phân hệ kế toán công cụ dụng cụ


Khai báo các thay đổi về CCDC

 • Điều chuyển bộ phận sử dụng.
 • Khai báo tạm dừng phân bổ (trích chi phí).
 • Khai báo giảm.
 • Khai báo hỏng.
 • Khai báo thôi phân bổ (trích chi phí).

 

Tính trích chi phí, phân bổ chi phí, tạo bút toán sổ cái

 • Có thể tính giá trị trích chi phí cho trường hợp trong một kỳ CCDC được điều chuyển qua nhiều bộ phận sử dụng hoặc cho nhiều dự án/công trình.
 • Có thể điều chỉnh giá trị trích chi phí sau khi tính theo công thức.
 • Có thể khai báo cách thức phân bổ chi phí đa dạng, linh loạt cho nhiều đối tượng như bộ phận hạch toán, dự án, sản phẩm, lệnh sản xuất.
 • Thực hiện tạo bút toán phân bổ chi phí và hạch toán vào sổ cái.

 

Các báo cáo

 • Có các nhóm báo cáo sau:
  • Báo cáo kiểm kê CCDC.
  • Báo cáo tăng giảm CCDC.
  • Báo cáo trích chi phí CCDC.
 • Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều/đối tượng khác nhau.

 

Báo cáo sử dụng CCDC