Phân hệ kế toán tiền lương

15/10/2014 49,930

 

Phân hệ lương trên phần mềm Winta giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương trong doanh nghiệp. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ: Lập bảng chấm công theo thời gian, tính lương theo hệ số hoặc theo mức lương thỏa thuận; Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm. Đặc biệt, phần mềm có thể giúp doanh nghiệp tính lương làm thêm giờ, làm đêm, lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng, tính lương theo buổi hoặc theo giờ.
 

Chức năng chính

  • Quản lý thông tin nhân viên: Họ tên, quê quán, trình độ, ngày vào làm việc...
  • Chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương cơ bản cố định, lương  làm thêm, lương theo từng phòng ban, theo từng tháng trong năm, lương theo sản phẩm…
  • Tự động thêm nhân viên mới, theo dõi hoặc ngừng theo dõi nhân viên đã nghỉ việc trên bảng chấm công, tính lương.
  • Sửa mẫu, lập công thức tính cho các cho các cột trog bảng lương nhằm phù hợp với từng doanh nghiệp
  • Tạo nhóm nhân viên theo từng phòng ban, chức vụ.
  • Phần mềm tự động tính toán chi phí lương, báo hiểm, thất nghiệp, thực hiện hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên nghiệp ngay trên bảng lương, để phục vụ cho mục đích tính toán kết quả kinh doanh, lợi nhuận của doanh
  • Theo dõi tạm ứng và thanh toán lương chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.
  • Cho phép theo dõi, hạch toán nghiệp vụ trả lương, thanh toán tiền bảo hiểm và thuế TNCN
  • In chứng từ kế toán, Bảng chấm công, phiếu lương, bảng lương, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương trên phân hệ tiền lương
  • Chỉnh sửa mẫu phù hợp với người dùng, cho phép xuất khẩu ra excel, pdf…

 


Phân hệ nhân sự
 
Mô hình tổng quan nghiệp vụ quản lý lương trên phần mềm Winta


Lập bảng chấm công theo từng phòng ban, bộ phận

Chấm công theo nhiều loại công

 

Cho phép lập bảng chấm công chi tiết theo từng nhân viên để theo dõi và tính lương cho cán bộ

Bảng chấm công nhân viên
 
Cho phép chầm công theo buổi, theo giờ, theo thời vụCho phép lập nhiều kỳ tính lương trong một tháng, đáp ứng cho tất cả các đơn vị lựa chọn tính và trả lương cho nhân viên một lần hoặc nhiều lần trong tháng

Bảng tính lương trên phần mềm Winta

 

In bảng lương tổng hợp

In bảng lương nhân sự trên phần mềm Winta

In bảng lương tổng hợp trên phần mềm Winta

Mẫu phiếu tính lương nhân sự
 
In phiếu tính lương


Ngoài ra, phần mềm còn tự động cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN cho từng loại đối tượng và các quy định về mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc để phần mềm tự động tính lương, bảo hiểm, tạm tính thuế TNCN cho nhân viên.