Quản lý dữ liệu trên phần mềm Winta

01/10/2013 76,681

 

Các hình thức liên kết dữ liệu nhiều chi nhánh trên phần mềm Winta

 

+ Hợp nhất định kỳ (Offline)

 

Hợp nhất dữ liệu Winta - Hợp nhất định kỳ (Offline)

Sơ đồ phần mềm Winta hợp nhất định kỳ

 

Tại trụ sở chính và mỗi đơn vị thành viên của doanh nghiệp sẽ cài phần mềm Winta phiên bản đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu) lên hệ thống máy tính của mình. Dữ liệu sẽ được người sử dụng của các đơn vị thành viên cập nhập khai thác tức thời. Sau đó, định kỳ (giờ, ngày, tháng,…) các đơn vị thành viên sẽ truyền dữ liệu về trụ sở chính, tại đây dữ liệu sẽ được nhận vào các khay dữ liệu của từng đơn vị để tập hợp và lên báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị ….

Để thực hiện giải pháp này các đơn vị cần có kết nối Internet (ADSL, Dial-up…).

 

Ưu điểm: Hệ thống máy chủ, máy trạm không đòi hỏi cấu hình cao, không phụ thuộc nhiều vào đường truyền dữ liệu.

 

Nhược điểm: Dữ liệu không được tức thời (phải sau khi thực hiện truyền nhận).

 

+ Hợp nhất trực tuyến (Online)

Hợp nhất dữ liệu Winta - Hợp nhất trực tuyến (Online)

Sơ đồ phần mềm Winta hợp nhất trực tuyến

 

Tại trụ sở chính của doanh nghiệp cài phần mềm Winta đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu). Tại các đơn vị thành viên chỉ cài chương trình chạy và dữ liệu sẽ được kết nối vào máy chủ đặt tại trụ sở chính (Dữ liệu đặt ở đây). Khi đơn vị thành viên nhập liệu, lập tức số liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu đặt ở trụ sở chính. Tại bất kỳ thời điểm nào nhà quản lý có thể xem được các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp.

Để thực hiện giải pháp này doanh nghiệp phải có kết nối sử dụng internet (ADSL, Leased line hoặc lập mạng VPN...) và kết hợp với việc quy trình làm việc giữa các bộ phận tham gia sử dụng phần mềm (ADSL, Leased line hoặc lập mạng VPN...). Có hệ thống quản lý tin học.

 

Ưu điểm: Có được dữ liệu tức thời.

Nhược điểm: Cần hệ thống máy chủ đủ mạnh, đường truyền internet và phải có hệ thống bảo mật tốt. Đồng thời bị phụ thuộc nhiều vào đường truyền (tốc độ, độ ổn định…).

 

 

Winta sẽ khảo sát và đưa ra giải pháp hợp nhất dữ liệu phù hợp với từng doanh nghiệp: