Phân hệ kế toán TSCĐ

02/10/2010 41,780

 

Phân hệ kế toán TSCĐ

Phân hệ “Kế toán TSCĐ” lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Với các tính năng cho phép cập nhật các thay đổi liên quan đến tài sản như điều chuyển bộ phận sử dụng, điều chỉnh giá trị tài sản, điều chỉnh khấu hao kỳ… và khả năng khai báo phân bổ khấu hao đa dạng, linh hoạt phần mềm giúp cho việc quản lý TSCĐ đáp ứng các yêu cầu của kế toán một cách thuận tiện và chính xác.

Menu các chức năng


Phân hệ kế toán TSCĐ

Thông tin về tài sản cố định

·         Theo dõi các thông tin như nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, phương pháp tính khấu hao, số kỳ khấu hao, nhóm tài sản, loại tài sản, bộ phận sử dụng, lý do tăng, nước sản xuất, năm sản xuất...

·         Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại tài sản phục vụ thống kê, phân tích.

·         Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan – tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí - để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.

Phần mềm kế toán - Tài sản cố định


Các tiện ích

 • Nhập (import) danh mục tài sản từ excel.

Khai báo các thay đổi về tài sản

 • Điều chỉnh tăng/giảm giá trị tài sản.
 • Điều chuyển bộ phận sử dụng.
 • Khai báo tạm dừng khấu hao.
 • Khai báo giảm tài sản.
 • Khai báo thôi khấu hao.

Tính khấu hao, phân bổ khấu hao, tạo bút toán sổ cái

 • Có thể tính khấu hao cho trường hợp trong một kỳ tài sản được điều chuyển qua nhiều bộ phận sử dụng hoặc cho nhiều dự án/công trình.
 • Có thể điều chỉnh khấu hao sau khi tính theo công thức.
 • Có thể khai báo cách thức phân bổ khấu hao đa dạng, linh loạt cho nhiều đối tượng như bộ phận hạch toán, dự án, sản phẩm, lệnh sản xuất.
 • Thực hiện tạo bút toán phân bổ khấu hao và hạch toán vào sổ cái.

 

Các báo cáo

 • Báo cáo kiểm kê TSCĐ.
 • Báo cáo tăng giảm TSCĐ.
 • Báo cáo khấu hao TSCĐ.
 • Báo cáo quản trị chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều/đối tượng khác nhau.


 Phần mềm kế toán - Báo cáo kháo hao tài sản