Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

02/10/2010 51,816

 

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay” thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán, giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, đúng chứng từ - hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay…

 

Menu các chức năng

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay


Thực hiện các giao dịch thu chi

 • Thực hiện thanh toán chi tiết đến hóa đơn, hợp đồng, đơn hàng, dự án, khế ước, bộ phận hạch toán… Tại một thời điểm cho phép Chi thanh toán cho nhiều Hóa đơn với nhiều đối tượng.
 • Thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều đối tượng - khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên… trên cùng 1 chứng từ.
 • Quản lý thanh toán cho các chứng từ đến hạn Thu – Chi, tự động hoặc lựa chọn thanh toán  các chứng từ cần thanh toán, liên kết kế toán công nợ giảm trừ các chứng từ đã thanh toán, in và lập báo cáo theo nhiều gốc độ mà người dùng cần phân tích.
 • Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ) chương trình có các tiện ích liên quan đến tính thuế GTGT (giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế) cũng như nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào, thanh toán cho nhiều hóa đơn với nhiều mức Thuế Suất khác nhau.
 • Đối với các phát sinh ngoại tệ cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ. Chương trình tự động tính toán tỷ giá ghi sổ. Cho phép người sử dụng chỉnh sửa khi quy đổi ra đồng tiền hạch toán bị lẻ.
 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.
 • Kiểm soát chi âm quỹ với các lựa chọn: không cho chi, chỉ cảnh báo, không có cảnh báo.
 • Có thể in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC theo mẫu đặc thù, người dùng có thể chỉnh sửa. Nhiều UNC theo mẫu sẵn có của các ngân hàng.
 • Quản lý Tiền mặt, TGNH theo từng loại tiền trên từng Tài khoản tiền gửi tại nhiều hệ thống  Ngân hàng khác nhau.
 • Quản lý kế hoạch thanh toán, trên từng trạng thái chứng từ Lập – Chờ - Duyệt.

 

Phần mềm kế toán Winta - Phiếu thu tiền mặt

Màn hình nhập liệu – Phiếu thu tiền mặt

 

Các tiện ích

 • Hệ thống Tài khoản được thiết kế theo dạng cây cho phép người dùng linh động tạo mới tài khoản cấp phù hợp với nhu cầu quản lý thực tại.
 • Hằng ngày thực hiện việc cập nhật tỷ giá ngoại tệ vào danh mục tỷ giá, nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ sẽ ngầm định lấy tỷ giá theo ngày. 
 • Chương trình cho phép định khoản tự động, kế toán chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh, phần mềm sẽ tự động định khoản.
 • Cho phép in Phiếu thu, Phiếu chi từ phân hệ quỹ, in đồng loạt
 • Nhập (import) danh mục và số dư từ file excel.
 • In phiếu thu, phiếu chi trên phân hệ quỹ, đồng thời cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ khi in chứng từ
 • Chỉnh sửa mẫu chứng từ phù hợp với yêu cầu người dùng; xuất ra excel, pdf,...

 

Các báo cáo

 • Các báo cáo chi tiết Thu – Chi tiền mặt.
 • Các báo cáo chi tiết Thu – Chi tiền gửi ngân hàng.
 • Các báo cáo tiền vay.
 • Quản lý Thu – Chi theo khoản mục phí và từng vụ việc. Phân tích so sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên lũy kế theo Tháng – Quý – Năm.
 • Lập báo cáo theo dõi chi tiết Thu – Chi tồn Quỹ tiền theo từng loại ngoại tệ.
 • Báo cáo Nhật ký Thu – Chi theo từng khoản mục và vụ việc.
 • Bảng cân đối Thu – Chi, tổng hợp Thu – Chi
 • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp khác nhau.
 • Các báo cáo quản trị thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp.

 

 Phần mềm kế toán Winta - Sổ quỹ tiền mặt