HRM (Human Resource Management) là gì?

 

1. Khái niệm về nhân lực.

Nhân lực (Human Resource) bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp đều cần tới nhiều nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình bao gồm: nguồn vốn, vật tư, trang thiết bị và con người để tạo ra các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.  Hầu hết đều có các thủ tục và quy trình về cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị nhằm đảm bảo việc cung cấp đầy đủ chúng khi cần thiết. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến qui trình quản lý con người - một nguồn lực quan trọng. 

2. Vậy Quản trị nhân sự là gì?

 
Danh từ “Quản trị” (Management) để chỉ các khía cạnh liên quan đến cá chức năng cơ bản của quản trị như:

 - Cơ cấu: Bao gồm các quá trình xây dựng cách lãnh đạo nhân sự, tạo cho nhân sự các hệ thống để điều khiển quá trình.

- Điều hành: là chỉ đạo nhân lực, điều khiển cung cách ứng xử của nhân viên qua quá trình lãnh đạo nhân viên và chế ngự hệ thống nhân sự.

- Phát triển: Là cách lãnh đạo để khuyến khích các thành viên khả năng học hỏi hồn thiện liên tục việc tạo dựng cơ cấu tổ chức và điều hành tổ chức.

Quản trị nhân sự (Human Resource Managerment) là khái niệm để chỉ tổng thể tất cả các quyết định và hoạt động quản lý giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý chất lượng. Cũng chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp đó, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

1. Phân tích công việc.

2. Tuyển dụng nhân viên.

3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên.

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Mục tiêu chủ yếu của quản trị nhân sự là: đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ và kỹ năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc, và vào đúng thời điểm để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp đề ra. 

 
 

Chính cung cách quản trị tài nguyên nhân sự này tạo ra bộ mặt văn hóa của tổ chức, tạo ra bầu không khí có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hay lúc nào cũng căng thẳng bất ổn định.

 

Nguồn:  sưu tầm