DEM và DET là gì DEMURRAGE/DETENTION

 

DEM là viết tắt 3 từ đầu tiên của DEMURRAGE: là thời gian được phép lưu container ở cảng mà không bị tính phí.(gọi là free DEM)

Freetime DEM và DET thường được hãng tàu giới hạn khoảng 1 thời gian nhất định mà không bị tính phí, nếu vượt quá thời gian quy định thì sẽ bị tính phí theo ngày.

 Với hàng nhập phí lưu container ở cảng (DEM Charges) tính từ ngày container dỡ từ trên tàu xuống bãi của cảng cho đến ngày chủ hàng kéo container về kho riêng. Còn với hàng xuất DEM charge  tính từ ngày container hạ bãi chỉ định của hãng tàu đến ngày container xếp lên tàu.

DET là viết tắt 3 từ đầu tiên của DETENTION: là thời gian được phép lưu container ở kho mà không bị tính phí. (gọi là free DET)Ví dụ 2DET tức free time (thời gian miễn phí) là 2 ngày tại kho tính từ khi container rời khỏi bãi của cảng cho đến khi trả vỏ container cho hàng nhập hoặc tính từ khi mang container rỗng về kho đóng hàng cho tới khi hạ bãi chỉ định.

Một số hãng tàu gộp chung free time DEM + DET, còn gọi là combine DEM và DET tức là không phân ra free DEM bao nhiêu, free DET bao nhiêu ngày mà khách hàng được linh động thời gian miễn phí lưu container ở  cảng và lưu container. Ví dụ hãng tàu cho free time DEM+DET 14 ngày ở cảng đến, tức là người nhận hàng được linh động sử dụng free time DEM+DET 14 ngày, mà không bị giới hạn DEM bao nhiêu ngày, DET bao nhiêu ngày.

(Nguồn Sưu Tầm)