BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 216/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
Công ty TNHH Kiến Vương.
(Đ/C: Lô 22 đường s 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4214/CV-KV ngày 20/11/2014 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách thuế thu nhập doanh nghip (TNDN). Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian min thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian min thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại đim này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khdự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt ti thiu từ 20 tỷ đồng đi với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định s 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đng đi với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm ti thiểu từ 20% so với công suất thiết kếtheo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đu tư ban đu.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, k từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian min thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đu tư phát sinh doanh thu”.

Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bn năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh). Trường hợp Khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với Khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớn hơn.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đi Nghị định này (nếu có)”.

Tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định s 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thịloại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dn tại Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kiến Vương thành lập năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh có thực hiện dự án đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh trước thời điểm ngày 1/1/2014 và thực hiện sản xuất kinh doanh từ tháng 10/2014, nếu dự án nêu trên đáp ứng các tiêu chí xác đnh đầu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng như sau: Áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không được hưởng mức thuế sut ưu đãi).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Kiến Vương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
Vụ Pháp chế - TCT;
-
 Lưu VT, CS(2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

  

Tin tức liên quan

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé... ...

...

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Căn cứ: – Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC – Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ...