Hủy hóa đơn giá tri gia tăng là công việc được thực hiện mỗi khi kế toán ghi sai bất kỳ một thông tin nào đó trong nội dung bắt buộc được ghi trên hóa đơm GTGT. Dưới đây là Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT cho kế toán tham khảo mỗi khi cần.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............

 

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

 

 

-   Căn cứ vào hợp đồng .......... ngày .... tháng ... năm ....... ký giữa Công ty ..............................và Công ty........................................ về việc mua bán ..........................

 

-   Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số ...... ngày .../.../.... mà Công ty ...................................đã cấp cho Công ty ........................................

 

-   Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..... Tại Trụ sở Công ty ......................................, Số nhà................... Chúng tôi gồm có:

 

 

BÊN A: .............................................................................

Địa chỉ     : ............................................

Mã số thuế           : ............................................

Do Ông/Bà           : ......................................,Chức vụ: ................, làm đại diện

 

BÊN B: .............................................................................

Địa chỉ     : …………......................…..

Mã số thuế           : ............................................

Do Ông (Bà): .....................................,     Chức vụ: ................, làm đại diện

 

-    Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số .......... ngày .../.../...... mà Công ty ................................ đã cấp cho Công ty ..................................

 

1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn.

 

-   Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.

 

2/ Cam kết.

-   Công ty ......................................... và Công ty ......................................cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ....... ngày .../.../....  trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 

-   Công ty ....................................................cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ......... của Công ty ................................ Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ....................... hoàn toàn chịu trách nhiệm

 

-   Liên 2 của hoá đơn số ....... được hoàn trả lại cho Công ty ...............................................................

 

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

  

Tin tức liên quan

Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu
Kế toán1570 Views

Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu

Kế toán quản trị là việc tìm kiếm, phân tích, truyền đạt và sử dụng thông tin tài chính và phi tài c ...

Các phương pháp sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
Kế toán3914 Views

Các phương pháp sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động ...

So sánh hệ thống tài khoản thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/206/QĐ-BTC
Kế toán2848 Views

So sánh hệ thống tài khoản thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/206/QĐ-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, đã thay đổi một số tài khoản trong hệ thống... ...