Khác nhau giữa QĐ 15 và QĐ 48

 

Tin tài chính kế toán 

Sự khác nhau cơ bản giữa QĐ 15 và QĐ 48.
Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 08:31

So sánh để thấy được sự khác nhau cơ bản giữa Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Để thấy rõ được sự khác nhau đó, bạn đọc có thể Download QĐ 15 và QĐ 48 tại:

- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

- Chế độ kế toán doanh nghiệp  ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC