Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Tin tài chính kế toán 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KÊ KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG NĂM 2011 THEO THÔNG TƯ 28/2011/TT-BTC
Thứ Hai, 09/05/2011

 

Thông tư 28 /2011/TT-BTC ban hành ngày 28  tháng 02  năm 2011, thay thế Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Những điểm mới trong kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, quyết toán thuế được quy định trong Thông tư 28 như sau:
Trong Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG:
Thứ nhất, nhằm tạo điều kiện cho Người nộp thuế trong việc gửi Văn bản bằng tiếng nước ngoài tới Cơ quan thuế trong trường hợp Văn bản dài (trên 20 trang giấy A4) theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 28-  Văn bản giao dịch với Cơ quan thuế thì Người nộp thuế có Văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch những nội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.
“Tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài có tổng độ dài hơn 20 trang giấy A4 thì người nộp thuế có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch những nội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.”
Thứ hai, về vấn đề ủy quyền giao dịch với Cơ quan thuế:
- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.
- Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế trong trường hợp người nộp thuế có Hợp đồng làm thủ tục về thuế với đại lý thuế.
Xem chi tiết tại Điều 6- Giao dịch với cơ quan thuế trong Thông tư 28 /2011/TT-BTC.

Download thông tư 28 /2011/TT-BTC.

Download phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 2.5.5) phiên bản mới nhất.